Sau khi bên hỗ trợ báo cáo sự việc cho mình, mình đã kiểm tra lại dữ liệu nạp thẻ và thấy:
Nhân vật này nạp thẻ 200k nhưng chọn mệnh giá 50k
Tức nạp sai mệnh giá và kết quả hệ thống nhà mạng trả về là thẻ 50k
Bên mình không lấy thẻ của bạn này như vu cáo của bạn thai36910 và VIPHANAM
Đây là lịch sử nạp thẻ trong game và nhà mạng

Lưu ý :
- Nạp sai mệnh giá thể có thể mất thẻ
- 1 XU CỦA CÁC BẠN BỌN MÌNH CŨNG KO LẤY

View more latest threads same category: