dua top 7 ngày lúc đầu cần rs 150L sao giờ 170L rồi ADM